Program razvoja podeželja

Naša kmetija je vključena v naslednje ukrepe v okviru Programa razvoja podeželja, iz katerih letno prejmemo sredstva za izvajanje le-teh.

Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete (ukrep 6.1)

Povzetek: Ines Sterle je pridobila finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. "Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete". Zavezala se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2018. Na kmetiji bo povečala obseg proizvodnih kapacitet, povečala konkurenčnost prevzete kmetije, uvedla inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispevala k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mlada prevzemnica se je na kmetiji tudi zaposlila ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavila knjigovodstvo na svoje ime.

Glavne dejavnosti: Tip kmetije, ki jo je prevzela Ines, je mešana rastlinska pridelava in živinoreja. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnost: turistična kmetija brez sob-Izletniška kmetija na planini. Z večjim deležem primerljivih zemljišč in povečanjem vrst živali na kmetiji, bo zagotovila večji delež surovin z lastne kmetije za dopolnilno dejavnost. Z naložbami v osnovna sredstva bo uvedla inovacije na kmetiji in prispevala k zmanjšanju vpliva kmetijstva na okolje.

Cilji: Na kmetiji imajo naslednje cilje:

  • gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva
  • z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja

Pričakovani rezultati:

  • Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji.
  • Višji prihodek in dohodek na kmetiji.
  • Zaposlitev na kmetiji.

Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)

Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).

Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

Dobrobit živali (ukrep 14)

Cilji: Spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih oblik reje živali.

Pričakovani rezultati: Pozitivni vpliv nadstandardnih oblik reje živali na počutje živali in proizvodne rezultate ter kakovost živil živalskega izvora.

Dodatne informacije

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje